• Polski
 • Italiano
 • English
 • Psychoterapia Gestalt

  Czy psychoterapia przez Internet jest skuteczna?

   

  1. Ostatnio Azy Barak i współpracownicy z Uniwersytetu w Hajfie (2008b) zrobili pierwszą meta-analizę badań w zakresie skuteczności psychoterapii on-line. Dokonali oni przeglądu 92 badań z udziałem łącznie 9764 klientów. Klienci stanowiili reprezantatywną grupę pod względem wieku, płci, rasy i języka. Autorzy stwierdzili, że “terapia przez internet jest równie skuteczna, lub prawie tak samo skuteczna jak terapia twarzą w twarz.” (str. 147).
   On-line-psychotherapy-MetaAnalysisInterventionsBarak
  2. Murphy i Parnass i wsp. (2009) w swoim badaniu “Satysfakcja Klienta i porównanie wyników terapii on-line i twarzą w twarz” nie stwierdzili istotnych różnic pomiędzy wynikami klientów  uczetniczącymi  w  terapii on-line, a wynikami klientów terapii twarzą w twarz, mierzonych skalą GAF (GAF jest skalą subiektywnej oceny społecznego, psychologicznego oraz zawodowego funkcjonowania).
  3. Z wywiadów psychiatrycznych wynika, że telepsychiatria wydaje się być rzetelną formą terapii  i  zarówno   pacjenci  jak  i  lekarze   wyrażają   wysoki   poziom   zadowolenia     z telepsychiatrii (Fruech, 2000).
  4. W  kontrolowanych  wywiadach  nie stwierdzono istotnych różnic między psychoterapią on-line i psychoterapią twarzą w twarz w odniesieniu do diagnostyki, wieku i płci pacjentów (Dongier).
  5. Interwencje psychoterapii twarzą w twarz magą być z  powodzeniem  stosowane również w terapii on-line.  Badania wykonane przez Wade i współpracowników (2006) sugerują, że komputerowy system interwencji może z powodzeniem być wykorzystywany do terapii zarówno rodziców jak i dzieci z uszkodzeniami mózgu (TBI). Wszystkie rodziny, które wzięły  udział w badniu wykazały  poprawę wyników na jednej lub więcej skal zachowań, w tym zwiększenie zrozumienia kalectwa i poprawy relacji rodzic-dziecko. Wszyscy rodzice i dzieci, oprócz jednego, powiedzieli, że poleciliby ten program innym.

  Referencje

  • Barak, A., Hen, L., Meyran, B. and Na’ama, S. (2008). “A  Comprehensive  Review  and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions.” Journal of Technology in Human Services, Vol. 26 (2/4), 109 – 160.
  • Dongier, M.; Templer, R., Lalinec-Michaud, M., Meuneir, D. “Telepsychiatry: Psychiatric consultation  through  two-way  television:  A  controlled  study”.  Canadian   Journal of Psychiatry 31: 32-34.
  • Frueh BC, Deitsch SE, Santos AB, et al. (2000) Procedural and methodological issues in telepsychiatry research and program development. Psychiatric Services, 51:1522–1527.
  • Murphy, L. M., Parnass, P., Hallett, R. H., & Mitchell, D. L. (in press). Client satisfaction and outcome comparisons of online and  in-person counselling methods. British Journal of Social Work.
  • Wade, Shari L.; Carey, Joanne; Wolfe, Christopher R. An online family intervention to reduce parental distress following pediatric brain injury. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 74(3), Jun 2006.